tel. 603 560 997
biuro@scuoladante.pl

Terminy

Jednym z plusów nauki w Scuola Dante jest to, że nie muszą Państwo czekać na rozpoczęcie roku czy semestru. Kursy grupowe, a także zajęcia indywidualne, startują przez cały rok, w miarę napływu chętnych. Podział na trymestry służy wyłącznie określeniu, na jaki czas podpisują Państwo umowę.

Nauka w Scuola Dante podzielona jest na 3 trymestry: 1 września – 31 grudnia; 1 stycznia – 31 marca; 1 kwietnia – 30 czerwca.

Jednak zapisy na kursy przyjmujemy także w trakcie trwania trymestrów. Cena takiego kursu jest obliczana wtedy jako iloczyn liczby zajęć pozostałych do końca trymestru i stawki za zajęcia według cennika.

W lipcu i sierpniu odbywają się kursy wakacyjne.

Ze względu na to, ze nasze grupy liczą maksymalnie 4 osoby, nie podajemy konkretnych godzin, w których odbywają się kursy, ale na podstawie zgłoszeń chętnych, ustalamy najdogodniejsze dla grupy godziny.

Jak to działa?

Zadzwoń na nr 603 560 997 lub prześlij nam e-mail na biuro@scuoladante.pl z poniższymi informacjami:

1. Jak oceniasz swój poziom językowy?

2. Czy chcesz mieć zajęcia w grupie 3-4-osobowej, 2-osobowej, a może indywidualne?

3. Jak często chcesz mieć zajęcia i jakie długie? (1x 90 min, 2x 60 min., 2x 90min.)

4. Jakie dni tygodnia i jakie godziny Tobie odpowiadają? (Prosimy o podanie wszystkich możliwych terminów)

W przypadku informacji mailowej, prosimy o podanie numeru kontaktowego.

Po otrzymaniu informacji, zaproponujemy konkretny termin kursu (dni i godziny) lub zaprosimy na spotkanie konsultacyjne w celu dokładnego określenia poziomu (dot. osób, które nie są w stanie sprecyzować go same).

 

Opis poziomów biegłości językowej na podstawie dokumentów Rady Europy.

POZIOM JĘZYKOWY WG SKALI RADY EUROPY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE JĘZYKOWE ZAKRES GRAMATYCZNY
użytkownik początkujący A1
 • rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego
 • potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę, o ile rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy
 • czasowniki „essere”, „avere”
 • rodzaj i liczba rzeczownika
 • liczebniki 1-100
 • alfabet
 • wymowa
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • czas teraźniejszy – I, II, III koniugacja
 • odmiany podstawowych czasowników nieregularnych
 • czasowniki modalne
 • przyimki i przyimki złożone
 • przymiotnik
 • Passato prossimo
 • Futuro semplice
 • Futuro anteriroe
 • particella “ci”
A2
 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)
 • potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego
 • zaimki dzierżawcze
 • Imperfetto
 • Trapassato prossimo
 • pronomi diretti
 • particella „ne”
 • czasowniki zwrotne
 • pronomi indiretti
 • Condizionale semplice
 • Condizionale composto
użytkownik samodzielny B1
 • rozumie znaczenie głównych wątków w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jemu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jemu znane lub które go interesują
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany
 • pronomi combinati
 • pronomi relativi
 • stopniowanie przymiotników
 • Passato remoto
 • Trapassato remoto
 • Imperativo – tryb rozkazujący
B2
 • rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań
 • Congiuntivo presente
 • Congiuntivo passato
 • Congiuntivo imperfetto
 • Congiuntivo trapassato
 • okresy warunkowe
 • strona bierna
 • mowa zależna
 • następstwo czasów
 • gerundio semplice i composto
 • infinito presente i passato
 • participio presente i passato
użytkownik zaawansowany C1
 • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania
 • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu
jak wyżej
C2
 • może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach
jak wyżej

Jeżeli trudno będzie Państwu ocenić swój poziom językowy, zapraszamy do naszej siedziby na spotkanie z lektorem, który ustali stopień zaawansowania.